Biblioteka

Biblioteka Szkolna

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZE

Pani Dyrektor Bożena Kołtunowska

O bibliotece

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
 3. Godziny pracy biblioteki muszą umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 4. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dokumenty piśmiennicze i materiały audiowizualne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły:
 • Wydawnictwa informacyjne na wyposażenie księgozbioru podręcznego.
 • Podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli i uczniów.
 • Poradniki metodyczne dla nauczycieli.
 • Lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania.
 • Lektury uzupełniające do języka polskiego.
 • Literaturę popularnonaukową i naukową dla potrzeb uczniów i nauczycieli.
 • Wybrane pozycje z literatury pięknej.
 • Czasopisma dla młodzieży, czasopisma specjalistyczne i ogólnopedagogiczne.
 • Zbiory multimedialne.

 

Regulamin

 1. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 2. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 3. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, słuchacze, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 4. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki.
 5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

WYPOŻYCZALNIA

 1. Nauczyciele dokonują indywidualnych wypożyczeń lub na podstawie protokołu przekazania do pracowni przedmiotowej.
 2. Uczeń może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
 3. Czytelnicy mają zapewniony częściowy dostęp do regałów z książkami i prasą.
 4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć dowolną ilość książek na okres nie dłuższy niż  3 tygodnie, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
 6. Maksymalny czas wypożyczeń książki to 3 tygodnie. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres.
 7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mogą wypożyczyć większą liczbę książek na okres 2 tygodni.
 8. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek i czasopism. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia, obowiązany jest zwrócić bibliotece książkę lub czasopismo wskazane przez nauczyciela bibliotekarza, odpowiadające aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) pozycji.
 9. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje wszystkie tomy wydania.
 10. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 11. Rozliczenie z biblioteką potwierdza bibliotekarz na karcie obiegowej ucznia swoim podpisem i pieczęcią biblioteki.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych  z biblioteki.
 13. W drastycznych przypadkach nie przestrzegania regulaminu czytelnik może być pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.
 14. Uczniom wyróżniającym się systematycznym czytelnictwem i biorącym udział  w pracach biblioteki przyznawane są nagrody na koniec roku szkolnego.

Ostatnio dodane zdjęcia

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.