Egzamin MATURALNY

Ogólnie o egzaminie maturalnym

Egzamin maturalny przeprowadzany jest przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w jednej sesji, trwającej od maja do września (od roku szkolnego 2006/2007 zrezygnowano z drugiej sesji - zimowej). Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie internetowej CKE, nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.
Zdający przystępują do egzaminu maturalnego w szkole, którą ukończyli. W sytuacjach szczególnych, na przykład w sytuacji braku w wyposażeniu pracowni informatycznych lub też braku wykwalifikowanych egzaminatorów, egzamin maturalny może być przeprowadzony w innej placówce, wskazanej przez właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Za zorganizowanie i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne. W skład przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego wchodzą trzy osoby:

  • przewodniczący, będący egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wpisany do ewidencji,
  • nauczyciel danego przedmiotu zatrudniony w innej szkole lub placówce, który nie musi być egzaminatorem OKE
  • nauczyciel danego przedmiotu zatrudniony w innej szkole lub placówce, który nie musi być egzaminatorem OKE.

Żaden z egzaminatorów w przeciągu ostatniego roku szkolnego nie mógł być nauczycielem zdającego.

Do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach oraz przewodniczących tych zespołów. Co najmniej jeden nauczyciel w tym zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub w placówce, wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.

Egzaminy pisemne z każdego przedmiotu dzielą się na część podstawową oraz rozszerzoną. Aby egzamin maturalny był zaliczony, zdający musi uzyskać co najmniej 30% punktów z części podstawowych wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Część rozszerzona nie jest wymagana do zaliczenia egzaminu. Ponadto zdający musi uzyskać powyżej 30% możliwej liczby punktów z dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

Zdający maturę dobiera zestaw zdawanych przedmiotów według poniższego schematu (bez uwzględnienia języków mniejszości narodowych i grup etnicznych):

Charakterystyka egzaminów ustnych

Język polski
Ustnie język polski jest zdawany na jednym poziomie - nie wyróżnia się części podstawowej ani rozszerzonej. Istotą matury ustnej z języka polskiego jest prezentacja zagadnienia literacko-naukowego, będącego wynikiem pracy i badań przez poprzedzający okres ponad 6 miesięcy. We wrześniu, uczniowie szkoły, którzy zadeklarowali chęć zdawania matury, otrzymują listę tematów obowiązujących na matury ustne. Tematów jest zazwyczaj więcej, aniżeli uczniów w szkole. Do końca września przyszły maturzysta powinien zadeklarować zagadnienie, którym się zajmie. Jeden temat może być wybrany przez kilku uczniów, ale zaleca się, by tego nie robić. W terminie około miesiąca przed egzaminem (a zatem mniej więcej w połowie kwietnia) uczeń musi dostarczyć nauczycielowi języka polskiego kompletną bibliografię, na której posiłkował się pisząc pracę. Bibliografia powinna być podzielona na cztery sekcje: literaturę przedmiotu, podmiotu, ramowy plan prezentacji, oraz niekiedy - wykaz niezbędnych środków audiowizualnych i pomocy naukowych. Kopie oddanego przez ucznia dokumentu trafią do każdego członka komisji, który w czasie miesiąca powinien zapoznać się z bibliografią uczniowską, a także tematyką jego zagadnienia. Nie oddaje się pełnej treści pracy.

Po trwającej około 15 minut prezentacji, zdający musi obronić swoją pracę w trwającej do 10 minut rozmowie z komisją. Pytania zespołu egzaminującego dotyczą zazwyczaj bibliografii (uczeń powinien być przygotowany na pytanie dotyczące każdej pozycji którą w niej zawarł, dlatego najczęściej uczniowie ograniczają listę do 3-4 lektur z literatury przedmiotu i 2-3 z literatury podmiotu). Komisja może również odwołać się do zagadnień poruszanych w prezentacji, lub ściśle z nią związanych. Czasem członek zespołu może również zapytać ucznia o powód wybrania pracy, o jego opinię na pewien powiązany temat, co sprawdza jego umiejętności językowe w spontanicznej wypowiedzi.

W czasie 15-minutowej prezentacji, zdający jest oceniany za treść merytoryczną, język i styl którym się posługuje, a także subiektywne wrażenie umiejętności przekazu i zainteresowania słuchającego. Za treści merytoryczne pracy można uzyskać do 8 punktów - do tego maksymalnie 4 za pełne i poprawne odpowiedzi na pytania komisji, oraz do 8 za język i styl - zarówno w czasie prezentacji jak i rozmowy z komisją. Łącznie do zdobycia w części ustnej jest więc 20 punktów.
Aby egzamin był zdany, należy uzyskać co najmniej 6 punktów. Nie podjęcie rozmowy z członkami komisji po przedstawieniu prezentacji skutkuje otrzymaniem 0 punktów za język i styl, co skutkuje niezdaniem egzaminu.

Język obcy
Język obcy jako przedmiot obowiązkowy można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (można wybrać różne poziomy w części pisemnej i ustnej). Jeśli język obcy zostanie wybrany jako przedmiot dodatkowy, konieczne jest również zdawanie egzaminu ustnego na poziomie rozszerzonym.
Ustna matura z języków obcych sprawdza umiejętności komunikacyjne, praktyczną znajomość struktur gramatycznych i słownictwa, przedstawianie i uzasadnianie opinii.

Egzamin na poziomie podstawowym trwa 15 minut, po opuszczeniu sali przez zdającego komisja ustala wynik. W sali przebywa jedna osoba zdająca - losuje ona na początku zestaw pytań, po czym ma czas do pięciu minut na przygotowanie się. Zadania podzielone są na dwie części - pierwsza z nich to trzy rozmowy sterowane, odgrywane w interakcji z egzaminatorem. Zdający zapoznaje się z opisem sytuacji po polsku dla każdej ze scenek. Sprawdzają one trzy umiejętności komunikacyjne - uzyskiwanie i udzielanie informacji, relacjonowanie i negocjowanie. Do każdej sytuacji dołączone są po trzy podpunkty, informujące o przebiegu rozmowy (np. o co zdający powinien się dowiedzieć, co powinien negocjować itp.). Druga część polega na opisaniu wylosowanego obrazka i odpowiedzi na dwa pytania zadane przez egzaminatora, związane z tematyką obrazka. Oceniane są: przekaz informacji (a zatem przede wszystkim komunikatywność) w każdej części zestawu (maks. 15 punktów) oraz umiejętności językowe zaprezentowane podczas całego egzaminu, a więc poprawność gramatyczna, słownictwo, wymowa (maks. 5 punktów). Łącznie można uzyskać do 20 punktów.
Aby zdać maturę, należy uzyskać co najmniej 6 punktów.

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut. W sali mogą przebywać równocześnie dwie osoby - jedna przygotowuje się w czasie gdy druga zdaje. Komisja ustala wyniki po odbyciu egzaminu przez każdą trójkę zdających. Zdający ma 15 minut na przygotowanie wylosowanego zestawu zadań. Pierwszym zadaniem jest odpowiedź na 5 pytań zadanych przez egzaminatora, związanych z materiałem stymulującym (kolażem z powiązanych tematycznie zdjęć/obrazków, nagłówków gazetowych, tabel, wykresów, cytatów itp.). Drugie zadanie polega na zaprezentowaniu jednego z dwóch tematów, sformułowanych w języku obcym, i dyskusji z egzaminatorem, który podczas prezentacji przygotowuje 4-5 pytań, a następnie zadaje je, sprawdzając umiejętność obrony własnych opinii zdającego. Oceniane są: umiejętność przekazu i argumentacji (maks. 13 punktów) oraz umiejętności językowe - słownictwo, poprawność gramatyczna, wymowa (maks. 7 punktów) - kryteria są znacznie bardziej zaostrzone aniżeli w przypadku poziomu podstawowego. Łącznie można uzyskać do 20 punktów.
Aby zdać maturę, należy uzyskać co najmniej 6 punktów.


 

Charakterystyka egzaminów pisemnych

Język polski
Maturę z języka polskiego można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wybór poziomu uczeń musi zadeklarować do 3 miesięcy przed rozpoczęciem egzaminów.
Arkusz podstawowy składa się z dwóch części - testu z czytania ze zrozumieniem i wypracowania. Długość tekstu, w oparciu o który uczeń musi odpowiedzieć na ok. 15 pytań wynosi zwykle koło 1200 słów. Za tą część można zdobyć maksymalnie 20 punktów. 50 punktów można zdobyć za napisanie wypracowania. Do wyboru są dwa tematy, dotyczą one literatury i polegają najczęściej na interpretacji i analizie lub porównaniu dwóch utworów. Temat wypracowania może się odnosić do wiedzy ucznia na temat innego utworu (jego fabuły, kontekstów, wiedzy o bohaterach, ich charakterystyki, filozofii itp.). W zależności od pisma, wypracowanie powinno zawierać 250 słów lub być dłuższe niż dwie strony - w przeciwnym wypadku egzaminator nie sprawdzi poprawności językowej, nie przyznając za nią punktów. Wypracowania nie na temat nie są oceniane.
Z części rozszerzonej zdający może zdobyć 40 punktów. Poziom ten polega wyłącznie na wyborze jednego z dwóch tematów i napisaniu spójnego wypracowania na więcej niż 2 strony arkusza. Wypowiedzi nie na temat nie są sprawdzane. Tematy z części rozszerzonej są budowane na podobnej zasadzie jak te w podstawowej, wyższy jest jednak ich stopień trudności, a model punktowania jest bardziej szczegółowy.
Tak jak z każdego przedmiotu, aby zdać maturę z języka polskiego, zdający musi uzyskać ponad 30% możliwej do zdobycia liczby punktów z części podstawowej (30% z 70pkt to 21pkt). Jeśli uczeń nie pobrał arkuszy rozszerzonych, na świadectwie maturalnym wpisywana jest jedynie zdobyta ilość z poziomu podstawowego. Jeśli je pobrał, to wpisywana jest liczba zdobytych punktów także z poziomu rozszerzonego (nawet gdy zdobędzie 0 punktów). Wyniki z obu części podaje się osobno.

Na egzaminie z języka polskiego można korzystać ze słowników poprawnej polszczyzny i ortograficznych, które szkoła musi zapewnić w ilości co najmniej po jednym z każdego typu na 25 osób zdających.

Język obcy
Pisemną maturę z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeśli język obcy zostanie wybrany jako przedmiot dodatkowy, musi być zdawany na poziomie rozszerzonym (konieczne jest także wtedy zdawanie egzaminu ustnego, również na poziomie rozszerzonym). Uczeń, który zdecydował się na zdawanie w części pisemnej poziomu rozszerzonego, od roku 2007 nie przystępuje najpierw do poziomu podstawowego.
Matura z języka obcego na poziomie podstawowym to jeden arkusz zadań, składający się z trzech części: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem i wypowiedź pisemna. Pierwsza część to trwające mniej więcej 20 minut nagranie odtwarzane przez komisję z płyty CD (w skład tego czasu wchodzą dwa lub trzy odtwarzane dwukrotnie teksty oraz przerwy na zapoznanie się z poleceniami i zapisanie odpowiedzi). Do każdego tekstu odnosi się zadanie, polegające na wyborze odpowiedzi A, B, C (lub D), zaznaczeniu, czy zdanie jest w stosunku do tekstu prawdziwe czy fałszywe, dopasowaniu mówiących do podsumowań ich wypowiedzi itp. Za tę część arkusza można otrzymać do 15 punktów. Część dotycząca czytania ze zrozumieniem zawiera trzy teksty z zadaniami polegającymi na wyborze odpowiedzi A, B, C (lub D), określeniu, czy
dane zdania są prawdziwe czy fałszywe w stosunku do tekstu, dopasowaniu nagłówków do akapitów, porządkowaniu kolejności akapitów itp. W tej części zdający otrzymać może do 20 punktów. Ostatnią częścią arkusza jest stworzenie dwóch własnych tekstów w oparciu o podane polecenia. Pierwszy to tzw. "krótki tekst użytkowy" (np. pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, e-mail, notatka) - istotny jest tu przekaz czterech informacji oraz język poprawny na tyle, aby komunikat był czytelny. Za ten tekst można otrzymać do 5 punktów. Drugi, "dłuższy tekst użytkowy", to list prywatny lub formalny, w którym zdający musi przekazać cztery dwuczłonowe informacje, lecz już z zachowaniem odpowiedniej formy, z większym naciskiem na poprawność językową oraz bogactwo językowe. Za list można otrzymać do 10 punktów. Za cały arkusz podstawowy można zdobyć 50 punktów. Czas na pracę z nim wynosi 120 minut.

Część rozszerzona składa się z arkuszy I i II, pomiędzy którymi jest półgodzinna przerwa.
Arkusz I zawiera zadania otwarte - część gramatyczno-leksykalną, za którą zdający może otrzymać do 5 punktów (po 0,5 punktu za każdy element) oraz wypowiedź pisemną na jeden z trzech wybranych tematów, maksymalnie za 18 punktów. Zadania gramatyczno-leksykalne to np. parafrazy, wstawianie odpowiedniej formy podanego czasownika, uzupełnianie luk odpowiednim słowem, słowotwórstwo, częściowe tłumaczenie zdań. Tematy wypowiedzi pisemnej mają zawsze przypisaną do siebie formę - może to być rozprawka, opis, opowiadanie lub recenzja na 200 do 250 słów. Czas przeznaczony na rozwiązanie arkusza I to 120 minut.
Arkusz II zawiera zadania zamknięte i sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu, tekstu czytanego oraz rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych. W części pierwszej odtworzone zostaje ok. 20-minutowe nagranie, zawierające dwa dwukrotnie odtworzone teksty oraz przerwy na zapoznanie się z poleceniami i czas na zapisanie odpowiedzi. Za tę część można otrzymać do 15 punktów. Następna część to praca z tekstami - rozwiązywanie zadań typu "prawda/fałsz", test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie nagłówków do akapitów, wstawianie wyrwanych fragmentów tekstu w odpowiednie miejsca itp. Ostatnim zadaniem jest zawsze tekst z lukami, w które należy wstawić jedną z czterech podanych opcji (za każdą cząstkę tego zadania otrzymać można 0,5 punktu). Za arkusz II można otrzymać maksymalnie 27 punktów. Czas na jego rozwiązanie to 70 minut.

Na egzaminie z języka obcego na żadnym poziomie nie wolno korzystać ze słowników.

Matematyka
Od roku 2010 matematyka na poziomie podstawowym będzie jednym z przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego, natomiast matematyka na poziomie rozszerzonym będzie jednym z egzaminów dodatkowych tego egzaminu.
Dozwolonymi pomocami naukowymi są: kalkulator prosty,
linijka, cyrkiel, ekierka, tablice ze wzorami (opublikowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna orazWikipedia

 

Ostatnio dodane zdjęcia

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.republika.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.